TABLE 3

Experimental rat and dog biliary excretion information used in the analysis

Admin. Route (rat)% Dose Excreted into Bile (Rat)Admin. Route (Dog)% Dose Excreted into Bile (Dog)
Doxorubicini.v.17i.v.10
Digoxini.v.31i.v.7
Erythromycini.v.30i.v.5
Cefazolini.v.30i.v.2
Cefamandolei.v.33
Cephalexini.v.32
Cefotetani.v.48i.v.17
Cefiximei.v.41
Ceftriaxonei.v.62i.v.63
Cefpiramidei.v.58i.v.19
Cefoperazonei.v.86
Valsartani.v.70
Moxalactami.v.25
Methotrexatei.v.64
Pravastatini.v.40
Diclofenaci.v.5
Ranitidinei.v.5
Vincristinei.v.43
Methadonei.v.9
Ciprofloxacini.v.10
Fexofenadinei.v.28
Napsagatrani.v.61i.v.97